HPK Web

Sist oppdatert:
31.01.2024


 

 

ORDENSREGLER

2.1.1.2. Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innretninger.

2.1.1.3. Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker m.m.

2.1.1.4. Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt.

2.1.1.5. Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning.

2.1.1.6. Personer som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.

SIKKERHETSREGLER

2.1.2.1. Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot noen. Hold munningen mot bakken.

2.1.2.3. Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytteren.

2.1.2.4. Ladning av våpenet må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.

2.1.2.6. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.

2.1.2.9. Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.

Se også Lov for Hå Pistolklubb